In li Cite

Esque vu have un adress-libre ? un cite-plan ? — U es li officie de policie, de turism, li dom municipal ? U es li buro de… li butique de… li magasin de… li depo de… ? In quel strade ? quel numero ?... Esque it es lontan de ci ? — U prender li tramvia ? — Esque noi ea per pedes ? — Secue li reles, poy torna ye dextre detra li ecclesie, poy ye sinistre (levul) apu li grand cafe. — Vu va incontrar un important cruzament (cruz-vias) apu li cathedral. — Ci li judicial palace. — Li tramvia stoppa avan li teatre. It es li strad u es omni maxim bon butiques. — Es mani cafes. — Li trottuare es tre street, ma on deve ear sur it pro li grand traffic sur li chosse, quel es tre mal pavat. — Certimen sovent deve evenir incontras (collisiones) inter li coches e automobiles. — Yo es astonat pri li habilita e li rapidita del cyclistes e motorcyclistes, specialmen del portatores de jurnales, illi es ver acrobates. — Li maxim bon parte del cite es li district west. Ta es li bel jardines, parcs e plazzas. In li centre del cite es li commercial strades, precipue ye e apu li grand bulvardes. Ta es anc li cinematografes e teatres de varieta. — In li district ost es li logis del ovreros, ci povri districtes fa un contrast con li eleganti strades. — In li exterior-districtes es li fabricas. Li sanitari stande es tre bon pro li tre bon installation del cloacas e li hydro-distribution, quel distribue pur aqua, filtrat e sterilisat per ozone. Li eterni problem a soluer es li desfacilita del traffic quel augmenta sempre. Pro to, proxim annu, on va comensar li construction de nov lineas del cite-ferrovia (metropolitan). Mem on di que on projecte far un rulant trotuar.