Excerptes de Jurnales

Un papagayo producte un noctal alerte in un grand dom.

Li locatores del dom, quel have li numero 72 del strad Jouffroy, ha vivet, durant li nocte de mardi a mercurdi, quelc hores de febros angor. Extraet ex lor dormition per colpes in lor portas, poy per inquietant balbuties, li pacibil occupantes del dom bentost incontrat se sur li scaliere, trement eventualmen shocar per pede un sanguin cadavre. Directente li batal’on de su locatores, li portero, Sr Valee, prendet un baston, e li dom esset explorat : omni-cos esset in pace del cava till li tegment-chambres.

Li locatores esset parat retornar in lor lettes, obsedet, involutarmen, per trublant reminiscenties de occultism, quande, del sixesim etage venit un bizarr impera : « Aperte, ci Rrroberrt ! » Li regardas afollat queles ja serchat un ectoplasm decovrit in li direction de un fasce de luce apuntat del lamp del portero un stran’i volatil, un verd papagaye quel clama denove : « Aperte, ci Rrroberrt ! »

Li papagaye esset aportat al policie-officie u yer-matin, su proprieta, Seniora Laurent, lyric actressa, logiat Bulvard Malesherbes, venit serchar le. Li avie, quel imaginat terrorisar su escutantes, retornat, sin altri protestation, in li logi ex quel il ha fuit.

Le Journal (Paris), 12 Januari 1928.

Reclames e Anuncias

Demandas de employament

— Chaufero debutant desira employament por liveration per camionnette, conossent autogen suldation. Paul, 18, rue Simart, Paris.

— Yu mann, stenograf, correspondent experientiat in tri lingues, frances, angles, german. Excellent referenties, conossenties de italian, sercha employament de secretario Paris, provincia o extrania. Scrir 23, Bd des Italiens, Paris.

— Yun mann, employat pri scrituras, conossent li electric accessories, desira employament. Josef, rue Taitbout, 80, Paris.

Vacant employamentes

— Important firma de calcul-machines sercha por Paris quelc representatives de 25 till 35 annus. It es necessi esser tre activ e ja conosser li calcul-machine. Presentar se saturdi, inter clocca 9 e 10. T. A. M. 25, rue Montmartre, Paris.

— Bon dessinero mecanic, inmediatmen liber. Presentar se deman. Schneider, 10, rue d’Austerlitz, Paris.

Logi

— Grand chambre meublat por un o du persones, calentation, electricita, telefon. 40, rue de Maubeuge, Paris 3esim etage.

Divers

Explortator de old metalles sercha bronze, cupre, plomb, ferre fondet, ferre in grand e litt quantita. Misser offres detal’at con conditiones. Georges, rue Vivienne, 12.