ADJECTIVE

§ 29

Li caracteristic vocal final -i trova se in mult adjectives, precipue por fixar li corect pronunciation del ultim consonant, e pro distinction pos tipic finales substantivic e infinitivic.

felici, sagi, porosi, organisatori, amari.

§ 30

Mult adjectives posse facilmen esser substantivat per adjuntion del finales -e, -o, -a.

yun, yune, yunes, yunos, yunas.

§ 31

Por formar un substantive expressent li general idé de un qualitá on adjunte li finale -um.

li novum, li bellum.

§ 32

Li adjective es ínvariabil in génere e númere.

li grand filio, li grand filia, li grand filios, li grand filias.

§ 33

Quande li adjective es usat sin substantive e on deve pro cert rasones indicar li plurale, on adjunte -s, pos consonantes intercalante li -i- eufonic, u to es possibil sin changear li pronunciation.

Vi pomes, prende li maturis.

§ 34

Por li comparative on indica

li egalitá per tam - quam li majoritá per plu - quam li minoritá per minu (min) - quam

Il es tam grand quam su fratre; il es plu grand quam su fratre; il es minu grand quam su fratre. Il es plu grand quam yo. Li plu grand libre.

§ 35

Por li superlative on indica

li majoritá per maxim (max) li minoritá per minim.

Li maxim grand del libres. Li minim grand libre.

§ 36

Por li superlative absolut on usa: tre, o li sufix: -issim.

tre grand, grandissim.

Por comparar tri o pluri gradus on usa:

grand, plu grand, mem plu grand, plu grand ancor, mem plu grand ancor.

§ 37

In omni comparationes on usa: quam.

egalmen quam, altrimen quam.