NUMERALES

§ 56

Li númeres cardinal es:

0 null 
1 un 
2 du 
3 tri 
4 quar 
5 quin 
6 six 
7 sett 
8 ott 
9 nin 
10 deci 
11 deciun 
12 decidu 
13 decitri 
14 deciquar 
15 deciquin 
... 
19 decinin 
20 duant 
21 duantun 
22 duantdu 
. .. 
30 triant 
40 quarant 
50 quinant 
60 sixant 
... 
90 ninant 
. . . 
99 ninantnin 
100 cent 
101 cent un 
102 centdu
... 
110 centdeci 
111 cent deciun 
... 
119 cent decinin 
120 cent duant 
121 cent duantun 
... 
130 cent triant 
... 
199 cent niantnin 
200 ducent 
201 ducent un 
... 
210 ducent deci 
300 tricent 
... 
999 nincent ninantnin 
1000 mill 
1001 mill un 
... 
1099 mill ninantnin 
1100 mill cent 
1101 mill cent un 
... 
1999 mill nincent ninantnin 
2000 du mill 2001 du mill un 
. . . 
2345 du mill tricent quarantquin 
. . . 
99000 ninantnin mill 
... 
100 000 cent mill 
... 
100 999 cent mill nincent ninantnin 
200000 ducent mill 
... 
201 000 ducent un mill 
. . . 
299 999 ducent ninantnin mill nincent ninantnin 
. . .
456 789 quarcent quinantsix mill settcent ottantnin 
... 
1 000 000 un million 
1000001 un million un 
. . . 
2000000 du milliones 
...
mill milliones = un milliard
un million milliones = un billion
1 000000 = un million
1 000 0002 = 1 000000000000 = un billion
1 000 0003 = un million billiones = un trillion
1 000 0004 = un million trilliones = un quadrillion

§ 57

Li númeres ordinal es format per adjunter li finale: -esim. unesim (apu prim), duesim (apu secund), triesim, etc.

§ 58

Li númeres fractionari es egal al ordinales, ma ordinarimen on vicea li unesim quar per: un tot, un demí, un ters, un quart.

du ters, tri quart, quar quinesim, etc.

§ 59

Li fractiones decimal es pronunciat

3,78349 = tri comma sett ott tri quar nin, 0,25 = null comma du quin.

§ 60

Li numerales multiplicativ es format per adjunter li finale -uplic (pos vocales: -plic):

unuplic (simplic), duplic, triplic, quaruplic (quadruplic), quinuplic (quintuplic), sixuplic, settuplic, ottuplic, ninuplic, deciplic, deciunuplic, deciduplic, duantuplic, centuplic, centunuplic, etc.

§ 61

Li numerales iterativ es format per: vez.

du vez o duvez, tri vez, centvez, mult vez o multvez o mult vezes.

§ 62

Li numerales colectiv es format per li finale: -ene.

li unité, pare, triene, quarene, quinene, decene, deciduene, centene.

§ 63

Altri numeral expressiones es p. ex.:

chascun triesim vez, tri e tri, quar e quar. Li soldates marcha quar e quar.

§ 64

Calcul aritmetic.

Addition: 12 + 10 = 22 decidu plus deci es duantdu.

Subtraction: 21 - 3 = 18 duantun minus tri es deciott.

Multiplication: 3 x 8 = 24 tri vez ott, o tri multiplicat per ott, o tri per ott es duantquar.

Division: 69 : 3 = 23 sixantnin sur tri, o dividet per tri es duanttri.

Potentiation: 62 = 36 six quadrat, o six in duesim potentie, o six in duesim es triantsix. 23 = 8 du in cub, o du in triesim potentie, o du in triesim es ott.

Radication: √49 = 7 radica quadratic, o duesim radica ex quarantnin es sett.

3√8 = 2 radica cubic, o triesim radica de ott es du.