INTERPUNCTION

§ 118

Li signes de interpunction deve esser usat talmen, que li comprension del textu es afacilat. Proque lor usation in li lingues national es multvez contradictori, on deve usar les secun li principie natural, to es por indicar, u on deve stoppar in li leida, respectivmen por separar li partes del frase.

§ 119

Li punctu . indica un stoppa passabilmen grand. It es usat por separar complet frases, expressent un pensa terminat.

§ 120

Li punctu-comma ; indica un stoppa min grand. It es usat por separar complet frases con pensas coherent.

Por hodíe il es content; nam noi laborat del matin til li vésper.

§ 121

Li comma , indica li minim grand stoppa. It es usat por separar li divers partes de un frase composit, o divers frases coherent tam mult, que on ne vole separar les per un punctu o punctu-comma.

Por hodíe il es content, ma certmen deman noi va dever continuar li labor, si li tempe va permisser to.

Per li comma it es in mult casus possibil far plu clar li sens de un frase, per indicar, ca li paroles es a separar in un cert loc o in un altri, o ne es a separar. Specialmen on deve atenter, que atributes, queles es necessi por definir un cert notion, es adjuntet sin comma, tales queles descripte solmen, es separat per comma.

Il ha racontat me to quo li altris ne deve saver.

Il ha racontat me to, quo li altris ne deve saver (que il ha racontat it a me).

Il ne ama li infantes queles fa brui si ili ne es controlat.

Il ne ama li infantes, queles fa brui si ili ne es controlat.

Il ne ama li infantes queles fa brui, si ili ne es controlat.

Il ne ama li infantes, queles fa brui, si ili ne es controlat.

§ 122

Por indicar li paroles maxim important del frase on posse usar li accentu scrit.

Yó ea con la (ne tú). Yo éa con la (yo ne fa quam li altris, queles né ea con la). Yo ea con élla (ne con li áltris). Save vu, de u il veni?

§ 123

Colon :, punctus suspensiv ..., parentese ( ), crampones [ ], imbrassamentes { }, strec ligant -, strec separant , signes (hocos) de citation " ", signe de exclamation !, signe interrogativ ? e apostrof ' es usat plu o min internationalmen. (! e ? sta solmen in li fine del frase, ne anc in li comensa.)