ADVERBIES

§ 88

Por indicar un qualitá de un substantive on usa un adjective, de altri paroles un adverbie.

Un prudent mann acte prudentmen.

§ 89

In Interlingue on posse usar li adjective vice li adverbie, si li sens es clar.

Il ha bon laborat. Noi serchat long.

§ 90

It existe adverbies primari sin special finale, e adverbies derivat de adjectives per adjunter li ínaccentuat finale -men.

tre, sempre, deman, natural, naturalmen, respectosi, respectosimen.

§ 91

Vice special adverbies on usa multvez adverbial expressiones, format per prepositiones.

ex memorie, in general, in fine, per hasard.

§ 92

Li comparative e superlative es format in li sam maniere quam in li adjectives.

Il parla li lingue fluentmen. Il scri in min elegant maniere. Il salutat le maxim respectosimen. Si vu es fatigat, vu labora min rapidmen quam si vu es reposat.

§ 93

Secun li sens on posse gruppar li adverbies in adverbies de maniere, de quantitá, de loc, de témpor, e adverbies afirmativ, negativ e de dúbit.

§ 94

Li adverbies de maniere responde al question: qualmen?

qualmen, quam, talmen, tam, alquam, nequam, solmen, apen, tot, totalmen, totmen, ne totmen, totmen ne, presc, poc, poc a poc, mem, precipue, junt, anc, denove, tamen, malgré to, dunc.

Yo ne save, qualmen il posse laborar tam rapidmen quam un machine, nam il fa tant rapid, que on presc ne posse sequer. Il dit to quam rey. Il ne acte quam un rey. It es impossibíl far it talmen. Il ha fat it alquam = in alcun maniere. Il posse far it nequam = in necun maniere. It es tot egal, esque vu vide li tot munde o quelc partes de it. Il ha totalmen miscomprendet ti libre. Ma tamen on ne deve judicar solmen la, proque ella ne totmen comprende li lingue, e to es totmen ne su propri culpa. On posse mem dir que to es precipue li culpa del altris.

§ 95

Li adverbies de quantitá responde al question: quant?

quant, tant, sat, suficent, nequant, alquant, tre, tro, circa, mult, poc, un poc, quelcvez, multvez, sovente, plu, adplu, sempre, sempre plu, sempre plu mult, sempre plu mult ancor, min, plu o min, maxim, admaxim, minim, adminim, maxim possibil, minim possibil, maximal, minimal, proxim, ancor, plus, minus.

Quant persones esset ci? Tant quant yer. Circa duant persones sedet circum li table, adminim tri persones tro mult, proque li table havet plazza solmen por admaxim 17 persones. Poc a poc ili va observar un poc, que ili labora per un metode poc apt por ti scop.

§ 96

Li adverbies de loc responde al question: u, a u, de u? (Li preposition a es in combinationes viceat per ad.)

u, ci, ta, alcú, necú, partú, ucunc, supra, infra, circum, éxter, extra, intra, ínter, detra, levul, dextri, proxim, lontan. A ci, a ta, adavan, retro, up = adsupra, a bass, adinfra, de infra, préter.

U vu ha comprat ti libre? In un librería u on trova sempre li maxim recent libres. Alcú vu certmen va trovar li tant serchat flor. Ma ucunc vu sercha, ples nequande obliviar, que partú es bell flores. Yo espera que to es finalmen partú sat conosset. In vor proxim lettre vu deve scrir un poc plu del eclesia proxim vor dom. Il venit de infra, passat préter nos, e eat adsupra. Ma fórsan il va bentost ear retro in su cava.

§ 97

Li adverbies de témpor responde al question: quande?

quande, unquande, alquande, nequande, quandecunc, alor, tande, ínterim, nu, strax, subitmen, just, justmen, bentost, tost, tard, temporan, solmen, ne ante, sovente, sempre, ne plu, antey, poy, depoy, desde, in ante, ja, ancor, ne ancor, adplu, ulteriori, hodíe, ho-annu, ho-témpor, deman, posdeman, yer, anteyer, unvez, durante, finalmen, in fine.

Quande yo visitat le, il racontat me, que unquande il ha incontrat la, ma nequande plu desde alor. Nu il es old e ínterim il ha mult laborat. Just nu vu posse far it, proque vu es tost, ma bentost it vell esser tro tard. Presc sempre il es ci, solmen deman il va departer e retornar ne ante deci horas del vésper, e fórsan solmen posdeman. In ante yo posse dir vos solmen to, nam it es ancor íncert, ca il ne deve subitmen changear su projectes.

§ 98

Li adverbies de afirmation, negation, dúbit es: yes, no, ne, ne plu, si, ya, fórsan, sin dúbit.

Esque vu ne ha videt le? Si, il esset ya in li scol e sin dúbit ne plu va retornar ante midí.